White är med och skapar framtidens Göteborg

THE BOND INSIGHTS #5

Under en stadspromenad i Göteborg med vår kund White väcktes många frågor kring stadens framtid. Vi bestämde oss för att diskutera dessa med Miriam Tjernström, kommunikationschef på White. Och i hennes framtidsvision spelar såväl nya höghus som cirkulärt tänk viktiga roller.

Datum
April 2022

Rör du dig i centrala Göteborg kan du inte undgå att notera hur staden byter skepnad. Överallt syns lyftkranar. Längs älvstränderna sträcker sig husen allt högre mot himlen. Den innerstad som tidigare karaktäriserades av lägre bebyggelse och hamnkranar rymmer nu allt fler byggnader som vill bli nya landmärken.

Två av dessa, Våghuset och Brickhuset vid Järntorget, är ritade av White Arkitekter. Whites vision är att all deras arkitektur ska vara klimatpositiv och formstark senast 2030.

”Där, precis som i allt annat vi gör, handlar det om att kombinera det estetiska med ett hållbart tänk. Design som håller över tid", säger Miriam Tjernström och fortsätter:

”Det handlar inte bara om att bygga det som syns mest, arkitekturen måste även präglas av långsiktighet. Vi kommer alltid att värna de arkitektoniska värdena, men självklart utifrån nya krav, verktyg och ageranden när det handlar om miljö och hållbarhet.”

För Göteborg finns det all anledning att tänka lite extra på det här. Staden har fem år i rad fått epitetet världens mest hållbara destination av Global Destination Sustainability Index och 2021 utsåg Lonely Planet staden till ”Best in travel” i samma kategori.

Enligt en del prognoser kommer stadens befolkning att öka med runt 150 000 invånare inom 20 år, vilket ställer ytterligare krav på ett genomtänkt agerande för att garantera en bra miljö för såväl människor som verksamheter.

Här kan de allt högre husen få olika roller. Att staden växer på höjden i stället för på bredden gör att fler grönytor kan bevaras. Å andra sidan kanske ljuset försämras på gatunivå mellan husen. Det senare kan komma att väcka debatt, menar Miriam Tjernström. Hon är ändå benägen att tro på en fortsatt höghustrend de kommande 15 åren, men vill samtidigt vidga blicken.

”Göteborg är mycket mer än det vi möter innanför Vallgraven. För oss på White är skolor, bibliotek, förskolor, vårdinrättningar och liknande offentliga verksamheter oerhört viktiga. Hur ska de utvecklas för att hantera en växande befolkning och bidra till att motverka segregation?”

Hon menar att de här frågorna måste besvaras för att Göteborg ska växa på ett hållbart sätt. Och White, som från första början sett sig som en samhällsbyggare, tänker förbli en viktig aktör i sin hemstad. Fast, på ett annorlunda sätt. Om det tidigare handlade om att bygga nytt i alla lägen är vägen framåt att bevara och renovera.

”Här kan vi bli bättre på att vägleda kunderna så att de tar vara på befintliga byggnader i stället för att riva något som är bra”, poängterar Miriam Tjernström och förklarar vikten av att anamma det White kallar cirkulär arkitektur. Där är utgångspunkten att såväl byggnader som material bevaras för att skapa ny design och attraktiva miljöer.

Det här ökade återbruket av material minskar bygg- och fastighetssektorns klimatavtryck. Dels blir utsläppen lägre, vilka till stor del härrör från tillverkning av material. Dels sparas jordens ändliga resurser genom att fullt användbart material inte kasseras. Rätt utfört gynnar det här cirkulära tänket både planeten och fastighetsprojekten. Däremot tror inte Miriam Tjernström att det gör morgondagens byggnader tråkiga. Även rakt igenom hållbar arkitektur kan stärka kunders varumärken och sätta platser på kartan, slår hon fast.

Kanske är det här tankesättet en allmän förändring som behöver till hos oss alla. Kanske ser vi lite till mans bara bländverken, medan livsnödvändiga byggnader och verksamheter tas för givet – och glöms bort tills de inte längre fungerar. Eller att vi väljer snabba genvägar för att njuta av fina fasader, men glömmer att säkra framtiden. De tankarna går väl i linje med vad White ser och vill förhindra.

”White vill att folk ska imponeras av rätt saker. Självklart är det yttre viktigt, inte minst när det handlar om hus, men det finns implicita värden också. Med hjälp av arkitektur skapar vi värden här och nu, men också i morgon. Det är så vi bidrar till att bygga framtidens Göteborg”, avslutar Miriam Tjernström.

Fakta

Miriam Tjernström

Titel:
Kommunikationschef på White.